Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

MOTIE NOODFONDS VERENIGINGEN

(ex artikel37 Reglement van orde)

Naam indiener: Suus Cramers

Algemene Beschouwingen 10 november 2022

Onderwerp: Het oprichten van een noodfonds voor verenigingen en gemeenschapsaccomodaties

 

De raad van de gemeente Stein, bijeen in de raadsvergadering van 10 november 2022

Constaterende dat:

 • De Corona pandemie veel leden van verenigingen dwong thuis te blijven
 • De torenhoge gas- en energieprijzen door de situatie Oekraïne momenteel zwaar drukken op de kosten binnen verenigingen
 • Het gevolg hiervan is dat contributies mogelijk moeten stijgen
 • Dit voor veel mensen niet op te brengen is
 • We vrezen voor grote terugloop in ledenaantallen
 • Verenigingen een grote maatschappelijke rol hebben

Overwegende dat:

 • Verenigingen na en in financieel zware tijden door hun spaarpotje heen raken
 • We moeten voorkomen dat er hierdoor verenigingen opgeheven moet gaan worden
 • Mensen meer dan ooit misschien wel hun ontspanning en beweging nodig hebben
 • Ontspannen en sporten broodnodig is voor de fysieke en mentale gesteldheid
 • Verenigingen een potje nodig hebben om uit te kunnen putten op financieel zware momenten als nu

Besluit:

- Het College van B&W de bevoegdheid toe te kennen om - aanvullend op het raadsbesluit inzake de Slotwijziging 2020 - volledig en zelfstandig te beschikken over de reserve Corona, en deze middelen uit het gemeentefonds tevens te kunnen inzetten ter dekking van energie en energie gerelateerde thema’s